كوپلينگ 1/4 داخل رزوه رانوکس (تایوان)

كوپلينگ 1/4 داخل رزوه رانوکس (تایوان)