پیستوله سايه پاش كاسه بغل زاناکو درجه 2

اين محصول سايه پاش كاسه بغل دوشاخ ميباشد
پیستوله سايه پاش كاسه بغل زاناکو f2